محمداقبال ← رموز-بیخودی ← رموز-بیخودی

...

جهد کن در بیخودی خود را بیاب
زود تر والله اعلم بالصواب
مولانای روم
بعدی