محمداقبال ← ارمغان-حجاز ← ارمغان-حجاز

...

دل ما بیدلان بردند و رفتند
مثال شعله افسردند و رفتند
بیا یک لحظه با عامان درآمیز
که خاصان باده ها خوردند و رفتند
بعدی