رودکی ← دیوان-رودکی ← سندبادنامه

...

هرکه نامخت ازگذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
بعدی