باباطاهر ← دیوان-باباطاهر ← دوبیتی‌ها

...

ببندم شال و میپوشم قدک را
بنازم گردش چرخ و فلک را
بگردم آب دریاها سراسر
بشویم هر دو دست بی نمک را
بعدی